Historiek

KEVA staat voor Koninklijke Harmonie "Kunst Eer en Vermaak Aspelare".

Gesticht in 1833 zoals de oudste notities over een toenmalig "kerkmuziek" aangeven, of in 1877 zoals vermeld op de oude vlag, één zaak staat vast: de geschiedenis van de harmonie van Aspelare gaat ver in de tijd terug en is quasi onafgebroken reconstrueerbaar sedert 1877.

De oorspronkelijke harmonie dateert uit 1833. Uit talrijke manuscripten blijkt dat dan een harmonie in Aspelare onder de naam "St. Caecilia" werd opgericht met Ninovieter Charles Causman als eerste "muziekmeester". Amper een jaar later nam de Aspelaarse koster Bernardus Van den Haute diens taak over. Tot 1850 zijn een rijke verzameling documenten over deze vereniging voorhanden: statuten, reglementen, namen van spelende leden, aankopen van instrumenten, ontvangsten van "members". Het ontbreken van dergelijke documenten na 1850 kan te wijten zijn aan een minder nauwkeurige boekhouding of aan een verlies van die stukken. Aangaande het jaar 1876 beschikken we opnieuw over een aantal brieven en een factuur van achttien nieuwe instrumenten vanwege Ets. Roland te Charleville in Frankrijk. De bestemming is Ernest Van den Haute, "directeur de l'harmonie à Aspelare". Het gaat hier om de neef van de voormelde Bernardus. Waarschijnlijk heeft Ernest de taak van muziekmeester van zijn oom overgenomen, nieuwe muzikanten opgeleid en nieuwe instrumenten aangekocht evenals de vereniging een nieuwe naam gegeven. Deze nieuwe naam hield dan ook een nieuwe vlag in. Daaruit kan men concluderen dan de harmonie St. Caecilia wellicht de rechtstreekse voorloper is van "Kunst, Eer en Vermaak". De informatie aangaande de oude harmonie van Aspelare is te lezen in "Honderdenvijftig jaar Wandelconcerten te Ninove" van de hand van Danny Lamarcq, in 1985 uitgegeven door de Dienst Cultuur van de Stad Ninove.

Alhoewel de toenmalige vlag "harmonie" vermeldde, had de vereniging tot 1965 een fanfare bezetting wegens het ontbreken van harmonie-instrumenten. Al die jaren zorgde de vereniging met eigen middelen voor de opleiding van haar nieuwe jonge muzikanten. Als uniform beschikte men in die periode alleen over een kepie. De optredens bestonden voornamelijk uit wandelconcerten voor het opluisteren van allerlei feestelijkheden. Geen wijkkermis, burgerlijke of kerkelijke plechtigheid ging voorbij zonder deelname van de fanfare. De repetities en optredens hadden toen vooral het "vermaak" eerder dan de "kunst" als doel. Tot dan toe was de harmonie- en fanfarewereld uitsluitend een mannenaangelegenheid.

Vanaf 1965 begon een en ander te veranderen. Er kwam een volledig uniform en kort nadien werd een trommelkorps opgericht. Stilaan kwamen de eerste afgestudeerden uit het muziekonderwijs onze rangen versterken. Klarinet, saxofoon en vooral dwarsfluit waren de favoriete instrumenten van de jeugd en dat leidde ertoe dat de vereniging kort nadien haar vroegere naam van harmonie kon aannemen. Sedertdien hebben wij verhoudingsgewijs zeer veel jonge muzikanten - ongeveer evenveel meisjes als jongens. Ze zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het Ninoofse maar ook van daarbuiten en allen volgden/volgen cursus aan diverse muziekacademies.

Midden 1994 was het opnieuw tijd voor verandering. Een verjongd bestuur en een nieuwe muzikale leiding onder Johan Evenepoel gaven de harmonie een nieuwe impuls. Meer dan ooit werd de nadruk gelegd op kwaliteit en prestatie. "Kunst" heeft definitief de bovenhand gekregen op "Vermaak". De harmonie streeft naar minder doch hoogwaardigere optredens zoals het jaarlijks concert in het Cultuurcentrum De Plomblom te Ninove. In 2018 is dit concert aan zijn vierentwintigste editie toe.

Sinds eind 1998 stond de harmonie onder de deskundige leiding van Eric Devos. Onder zijn leiding zet KEVA haar opwaartse trend verder. Waar de dorpsharmonie vroeger vooral het volksvermaak en plezierbeleving tot doel had, heeft onze vereniging definitief gekozen voor volksontwikkeling en cultuurbeleving. Er werd besloten nog enkel podiumconcerten te geven en de wandelconcerten behoren dan ook definitief tot de verleden tijd. Mede daardoor beloonde de cultuurraad de harmonie in januari 1999 met de "Stimuleringsprijs 99". In 2000 nam KEVA deel aan het nationaal kampioenschap ingericht door het Muziekverbond van België en kaapte op 28 oktober 2000 de titel van Nationaal Kampioen weg.

In 2002 vierde KEVA haar 125ste verjaardag. Wij brachten toen op ons "Keva in Concert" de creatie van het "Clarinet Concerto #2" dat Johan Evenepoel speciaal voor die gelegenheid componeerde en dat vertolkt werd door John Van Laetem. Ons jubileumjaar kreeg een tweede hoogtepunt met de Play-in op 2 november 2002. Die dag brachten we met medewerking van onze zusterverenigingen uit de streek 125 muzikanten samen in C.C. De Plomblom. Onder leiding van verschillende dirigenten brachten ze een daverend concert met werken die ze die dag hadden ingestudeerd. Het typeert KEVA dat we inderdaad afwijken van de klassieke herdenking en dat we kozen voor een evenement dat een stevige muzikale inhoud heeft en een promotie is voor de harmoniemuziek. Dat we op cultureel vlak een sterke formule hadden, bleek ook uit het feit dat de stedelijke cultuurraad ons daarvoor de "Stimuleringsprijs 2002" toekende.

Anno 2018 is Keva een moderne organisatie.

Vanaf september 2023 staat KEVA onder de leiding van Eamonn Van Eetvelde.